Pár poznámek pro nadcházející volební období 2018 – 2022

Vážení suchdolští spoluobčané, milé sousedky, milí sousedé, komunální volby 2018 (zatím bez komunálních témat) jsou minulostí a ve čtvrtek 15. listopadu bude na ustanovujícím zastupitelstvu zvolen staronový starosta a Rada MČ.

Děkujeme všem našim voličům a zároveň jim i ostatním občanům Suchdola slibujeme, že naše sdružení SORS bude po celé nadcházející volební období aktivní opozicí. Budeme nabízet konstruktivní řešení suchdolských problémů a zároveň budeme pozorně kontrolovat plnění předvolebních slibů SOS a hospodaření naší městské části.

1) „Transparentní a otevřená radnice“

V rámci požadavku na co největší otevřenost a transparentnost pro občany navrhneme na nejbližším zastupitelstvu tyto změny:

  • Nechť jsou na webu MČ povinně zveřejňovány všechny podklady předkládané do finančního i kontrolního výboru, stejně tak materiály předkládané do Komise pro územní rozvoj a investice („KURI“), a to před jejich projednáním v těchto orgánech. Stejně tak navrhneme, aby byla jednání těchto orgánů veřejně přístupná občanům Suchdola.
  • Dále navrhneme, ať jsou veškerá jednání zastupitelstva on-line přístupná na webu MČ (jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná ze zákona).
  • S ohledem na „velikost“ naší MČ budeme požadovat rozumné a hospodárné obsazení placených funkcí ve vedení, tedy jeden uvolněný starosta a místostarosta a dále max. tři neuvolnění radní. Zároveň budeme požadovat zveřejnění příjmů placených funkcionářů vyplácených naší MČ.
  • Pro zajištění kontrolní činnosti nominujeme za sdružení SORS tyto zástupce:
    • Kontrolní výbor: Marek Bor
    • Finanční výbor: Jana Hanusová, Martin Šíp
    • KURI: Ivan Pavelka, Marek Bor.

Náš požadavek „Transparentní a otevřená radnice“ je zásadní pro kontrolu staronového vedení radnice ve vztahu k hospodaření a plánovaným stavebním projektů, stejně tak ve vztahu k předvolebním slibům SOS např. ohledně dobudování občanské vybavenosti či „boji“ proti dostavbě paralelní letištní dráhy. Budeme požadovat při jednání s developery, aby vedení radnice při udělování příslušných souhlasů, co nejvíce dbalo také na výstavbu občanské vybavenosti (obchody, ordinace, apod.), a stejně ať je více aktivní při jednání s letištěm (viz předvolební referendum).

 

2) „Kulturně komunitní centrum“

V rámci již předloženého usnesení týkajícího se vestavby radnice budeme na jednání zastupitelstva požadovat odložení předloženého bodu s tím, že zároveň žádáme o širší diskuzi k předloženému záměru. Jsme toho názoru, že takto zásadní přestavba budovy radnice není ve prospěch občanů a nepřispěje k většímu a lepšímu otevření radnice pro spoluobčany. Navrhované dispoziční řešení (tedy umístění veškeré nově budované občansko – kulturní vybavenosti do posledního patra radnice) není dle našeho názoru smysluplné, neboť bude znamenat zbytečnou překážku pro užívání těchto nově budovaných prostor na radnici.

Máme za to, že smysluplnější by byla změna dispozičního uspořádání. Tedy nechat přízemí budovy radnice, tu část Úřadu, kam přicházíme nejvíce, k využití v podstatě jako doposud, tedy ponechat podatelnu, matriku, ověřování podpisů, etc., příp. přidat možná i poplatkové místo.

Dále celé první patro (současný Alšův kabinet, kanceláře vedení MČ, aj) přebudovat na prostory, které jsou nelogicky naplánované do 3. patra / 4. nadzemního podlaží (dostavba), tedy zmíněné Kulturně komunitní centrum by mohlo být zde (1. patro / 2. nadzemní podlaží). Ano v budově je sice výtah, nicméně přepravit až do posledního patra cca 80 osob je objektivně na 40 minut, zatímco 1. patro je i pro starší lidi dosažitelné pěšky, tedy s kombinací výtahem pro špatně chodící, což uvítají zejména senioři (KLAS), děti (Rybička), aj.

Ve druhém patře by dále zůstala místnost pro zastupitelstvo (využívaná částečně také pro veřejnost), nově kanceláře vedení MČ a další úřady. Ostatní „úřadovny“ by mohly být situovány do zbývajících prostor 3. patra / 4. nadzemního podlaží (vestavby), kde by mohl být (možná) zřízen i byt pro správce.

Budeme tedy požadovat odložení hlasování o tomto projektu s tím, že v dané věci má proběhnout další diskuze i za účasti občanů např. na veřejné schůzi, kde bude vybráno skutečně nejsmysluplnější řešení, výhodné pro všechny naše obyvatele.

 

3) „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole“.

Tato zamýšlená stavba má mimořádný dopad na současnost, ale i daleko za horizont aktuálního dění na Suchdole. Budeme tedy také zde navrhovat odložení předloženého bodu s tím, že zároveň žádáme o širší diskuzi k předloženému záměru. Vítězný návrh č. 2 (ov architekti, s.r.o.) vypadá sice pěkně (napohled), nicméně již nyní umožnit výběr dodavatele projektové dokumentace a zajištění projektové dokumentace pro realizaci stavby je dle našeho názoru předčasné. Žádáme o další jednání v této věci, zejména ať je zástupcům opozice umožněna účast v komisi pro výstavbu haly, nejlépe zřídit speciální Komisi jako poradní orgán Rady MČ.

Vážení obyvatelé Suchdola, uvědomme si, že příp. výstavba této haly je zřejmě jedna z největších akcí v dějinách Suchdola (zvažované náklady cca 110 mil. Kč) a její funkčnost lze, na rozdíl od hřiště UEFA za školou, předpokládat na dlouhá desetiletí. Bylo by tedy velkým zklamáním, pokud by byla (možná zbytečně) vybrána „minimalistická“ varianta, která neumožní provoz všech jinak možných aktivit. V předloženém návrhu nelze zcela jasně ani dohledat všechny parametry navržené haly, nicméně toto není teď úplně podstatné.

Za zvážení stojí i uvedené náklady, tedy těch zvažovaných 110 mil. Kč, což je dost hrozivě vypadající číslo, např. v porovnání s cca 80 mil. Kč na výstavbu haly Radotín. Ano je zde sice 10 let rozdíl, nicméně právě hala Radotín může sloužit za vzor, jak může taková hala pro potřeby všech vypadat (ubytovací kapacity netřeba zmiňovat). Tedy součástí budovy, hala Radotín, je velká sportovní hala 26 x 44,5 metrů, lze využít na všechny druhy sálových sportů, dále je zde horolezecká stěna, sauna, ubytovna pro 32 osob, bar, klubovna; divácká kapacita haly je 198 míst k sezení a cca 100 míst k stání.

http://www.praha16.eu/Jak-probihala-vystavba-sportovni-haly-aneb-od-planu-k-realizaci

Budeme tedy požadovat znovuotevření této věci a její komplexní řešení, včetně intenzivního jednání se Sokolem Suchdol i dalšími spolky.

 

4) „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Únětice“

Také zde budeme navrhovat odložení předloženého bodu i s tím, že zároveň žádáme o předložení podrobného vyhodnocení celého záměru, kdy zde není nebezpečí z prodlení. Před vyslovením souhlasu se smlouvou o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu v městské části Praha-Suchdol, který bude součástí zadávací dokumentace následné veřejné zakázky „Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury městské části Praha-Suchdol a obce Únětice“ pro koncesi zadávanou v užším řízení v nadlimitním režimu, a kdy bude zároveň umožněno radě městské části dokončit koncesní řízení a uzavřít smlouvu o provozu kanalizací pro veřejnou potřebu v městské části Praha-Suchdol s vybraným uchazečem, budeme požadovat také vyhodnocení dopadu na občany zejména, co se příp. nákladů / cen stočného týče.

 

Závěrem lze konstatovat, že role opozice je nejenom kontrolní, ale také návrhová (co do možnosti zlepšení situace na Suchdole), a taková bude práce celého našeho sdružení SORS pro nadcházející volební období 2018 – 2022.

Za sdružení SORS:
Jana Hanusová, Marek Bor

2018-11-14T10:34:18+01:00